zamknij

Regulamin forum tujastrzebie.pl


1.Niniejszy regulamin (dalej zamiennie„Regulamin”) forum funkcjonującego w portalu pod domeną www.tujastrzebie.pl (dalej zwane zamiennie „Forum”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez spółkę cywilną pod firmą tuPolska., z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rynek 11, NIP: 642-30-88-117 na rzecz Użytkowników sieci Internet - portalu pod domeną www.tujastrzebie.pl - polegającej na umożliwieniu Użytkownikom portalu www.tujastrzebie.pl nieodpłatnego uczestniczenia w Forum w celu wymiany pomiędzy Użytkownikami Forum informacji i komentarzy na różnorakie tematy, zadawania pytań w celu uzyskania odpowiedzi udzielanej przez innego Użytkownika Forum lub wywołania dyskusji, ustosunkowania się do treści zapytań innego Użytkownika Forum.


2.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Forum a jego postanowienia winny być bezwzględnie przestrzegane przez Użytkowników Forum.


3.Dostęp do Forum posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, każdy z Użytkowników sieci Internet ma możliwość zapoznać się z treścią zamieszczonych przez innych Użytkowników Forum wypowiedzi czy komentarzy.


4.Zamieszczanie wpisów przez Użytkowników Forum jest uzależnione od uprzedniej rejestracji w portalu pod domeną www.tujastrzebie.pl. Ci z Użytkowników, którzy dokonali uprzednio rejestracji w serwisie pod domeną www.tujastrzebie.pl mogą używać na stronach Forum zarezerwowanych dla nich loginów.


5.Użytkownik Forum www.tujastrzebie.pl poprzez dodanie swojej wypowiedzi, opinii czy komentarza wyraża zgodę na publikację danej wypowiedzi w serwisie www.tujastrzebie.pl. Z tytułu zamieszczenia jakiejkolwiek wypowiedzi na Forum przez Użytkownika Forum zamieszczającemu daną wypowiedź nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie czy inne świadczenia od Redakcji portalu pod domeną www.tujastrzebie.pl.


6.Użytkownik Forum przyjmuje do wiadomości, iż po zamieszczeniu swojej wypowiedzi, komentarza czy opinii na Forum nie ma możliwości dokonać edycji danej wypowiedzi.


7.Użytkownik Forum zamieszcza swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany przestrzegać obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Redakcja portalu www.tujastrzebie.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum . Odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie wypowiedzi, komentarze, opinie i wszelkie inne treści ponosi Użytkownik Forum, który dokonał zamieszczenia danej wypowiedzi.


8.Forum może być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie może:
1.naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Forum;
2.naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
3.rozpowszechniać nielegalnych treści, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób;
4.rozpowszechniać treści społecznie niewłaściwych, w tym wulgarnych,
5.zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do treści innych Użytkowników, bez ich zgody;
6.rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
7.korzystać z Forum w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług


9.Wklejenie tekstu spoza Forum , którego autorem nie jest Użytkownik (cytowanie) może nastąpić wyłącznie z podaniem autora, wyłącznie za jego zgodą oraz bez ingerencji w treść.


10.Użytkownik Forum jest zobowiązany nie spamować i nie zbaczać z pierwotnego tematu. Posty odbiegające od tematu mogą być przeniesione do innego tematu lub usunięte.


11.Użytkownik forum nie powinien zamieszczać na Forum prywatnych rozmów z innymi Uczestnikami Forum. Forum nie jest czatem ani komunikatorem internetowym.


12.Użytkownik Forum nie może zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wpisów innych Użytkowników, bez ich uprzedniej zgody.


13.Redakcja portalu www.tujastrzebie.pl nie weryfikuje zamieszczanych na Forum wypowiedzi, co do ich zgodności z prawem i postanowieniami Regulaminu, chyba, że pozyska wiadomości o ich bezprawnym charakterze.


14.W przypadku gdy Redakcja portalu www.tujastrzebie.pl pozyska wiadomość o niezgodności zamieszczonej wypowiedzi z zasadami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego lub co do faktu, iż dana wypowiedź stanowi czyn nieuczciwej konkurencji lub narusza zasady etyczne lub też jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, może ją w każdej chwili usunąć.


15.Redakcja portalu www.tujastrzebie.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich innych informacji posiadanych nt. Użytkownika w związku z uczestnictwem Użytkownika na Forum, na żądanie uprawnionego organu, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Forum.


16.Redakcja portalu www.tujastrzebie.pl zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia treści bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności treści, o których mowa w pkt. 8 - 11 niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 8 - 11 Regulaminu.


17.Użytkownik zamieszczając wpis w Forum przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez redakcję portalu www.tujastrzebie.pl zamieszczonego przez Użytkownika wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Forum wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.


18.Redakcja portalu www.tujastrzebie.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Forum i ich dostępności przez całą dobę jednak nie gwarantuje możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Forum ze względów technicznych.


19.Redakcja portalu www.tujastrzebie.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści portalu pod domeną www.tujastrzebie.pl bez podawania przyczyn takiego działania.


20.Reklamacje dotyczące Forum mogą być składane przez Użytkowników w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Redakcji (siedzibatuPolska sp. z o.o.) z dopiskiem „ Forum www.tujastrzebie.pl ” Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy, oraz informację jak skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.


21.Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy do Redakcji portalu pod domeną www.tujastrzebie.pl .


22.Redakcja portalu www.tujastrzebie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania na stronie www.tujastrzebie.pl/forum


23.Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego publikacji w portalu pod domeną www.tujastrzebie.pl .