zamknij

OGŁOSZENIA: Regulamin dodawania ogłoszeń

Definicje:

Użytkownik każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoba prawna, która dokonała rejestracji zgodnie z treścią regulaminu konta użytkownika portalu tuJastrzebie.pl

Portal portal www.tuJastrzebie.pl, którego właścicielem jest tuPolska sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30

Redakcja
redakcja portalu www.tuJastrzebie.pl

Konto
indywidualne konto danego Użytkownika w portalu, na którym zgromadzone są środki finansowe, o wartości odpowiadającej wartościom wpłat Użytkownika na przedmiotowe konto, zgromadzone celem korzystania przez Użytkownika z publikacji w portalu odpłatnych ogłoszeń.

Saldo Konta
stan środków finansowych Użytkownika przeznaczonych na korzystanie z publikacji przez Użytkownika odpłatnych ogłoszeń.

 1. Serwis ogłoszeniowy przeznaczony jest do publikacji ogłoszeń bezpłatnych i płatnych. Ogłoszenia bezpłatne to ogłoszenia zawierające wyłącznie tekst oraz ogłoszenia zawierające tekst oraz 1 (jedno) zdjęcie. Możliwość zamieszczania ogłoszeń nieodpłatnych jest limitowana w myśl postanowień punktu 3 poniżej. Ogłoszenia wyróżnione są ogłoszeniami odpłatnymi, według cennika zamieszczonego w portalu www.tuJastrzebie.pl Przez ogłoszenia wyróżnione rozumie się:
  1. ogłoszenie ze zdjęciem, z wyłączeniem ogłoszenia zawierającego jedno zdjęcie, które to ogłoszenie jest ogłoszeniem nieodpłatnym, w myśl postanowień zdania drugiego punktu 1 powyżej.. Ogłoszenie odpłatne może zawierać maksymalnie 7 (siedem) zdjęć. Użytkownik ponosi opłatę za możliwość dodania drugiego i kolejnego zdjęcia. Opłata nie jest uzależniona od ilości dodanych zdjęć w zakresie limitu 2 - 7 zdjęć.
  2. ogłoszenie wyboldowane
  3. ogłoszenie wyświetlane na początku listy, z uwzględnieniem faktu, iż prezentacja ogłoszeń na początku listy w każdej z kategorii głównych jest ograniczona do 10 (dziesięciu) ogłoszeń zamówionych łącznie przez wszystkich Użytkowników, prezentowanych w danym okresie.
 2. Umocowanym do zamieszczenia ogłoszenia w portalu tuJastrzebie.pl, zarówno bezpłatnego, jak i płatnego, jest wyłączenie zarejestrowany Użytkownik.

 3. Użytkownik może dodać nie więcej niż jedno ogłoszenie nieodpłatne w danym okresie wyświetlania przedmiotowego ogłoszenia w portalu . Możliwość dodania nowego ogłoszenia nieodpłatnego pojawia się z chwilą upływu okresu wyświetlania poprzednio zamieszczonego przez danego Użytkownika. Portal nie umożliwia zamieszczania kilku nieodpłatnych ogłoszeń tego samego Użytkownika w tym samym okresie. Użytkownik dodając ogłoszenie samodzielnie określa przedział czasowy wyświetlania w Portalu przedmiotowego ogłoszenia w dostępnych ramach od 1 dnia do 14 dni.

 4. Prawo do dodania większej ilości ogłoszeń w tym samym okresie ich wyświetlania, jak również prawo do publikacji ogłoszeń odpłatnych ma wyłącznie Użytkownik posiadający takie saldo Konta, które umożliwia potrącenie z przedmiotowego Konta kwoty odpowiadającej wartości ceny publikacji danego ogłoszenia w portalu. Cena opisana jest cennikiem zamieszczonym w Portalu.

 5. Celem zamieszczenia większej ilości ogłoszeń w tym samym okresie ich wyświetlania , jak również celem publikacji ogłoszeń odpłatnych, Użytkownik dokonuje wpłaty dowolnej kwoty na rachunek bankowy tuPolska sp. z o.o., za pośrednictwem usługi PayPro S.A., która to kwoty po jej zarejestrowaniu w tuPolska sp. z o.o. zostaje zaewidencjonowana na Koncie Użytkownika w Portalu.

 6. Płatność za ogłoszenia wyróżnione (odpłatne) oraz doładowanie Konta następuje poprzez przelew na wskazane w Portalu konto lub poprzez usługę PayPro S.A. Usługi odpłatne w ramach działu ogłoszenia portalu tuZory.pl będą realizowane przez administratora wyłącznie w przypadku gdy środki finansowe zgromadzone na Koncie Użytkownika umożliwiają zapłatę ceny danego ogłoszenia przez potrącenie ceny z Konta Użytkownika.

 7. Środki finansowe zgromadzone na Koncie Użytkownika nie ulegają przepadkowi z upływem jakiegokolwiek okresu, natomiast muszą zostać wykorzystane przez Użytkownika na realizację publikacji ogłoszeń w Serwisie. Redakcja w żadnym przypadku nie dokonuje zwrotu na rzecz Użytkownika środków zgromadzonych przez Użytkownika na Koncie.

 8. Każdy zarejestrowany użytkownik uprawniony jest do dodawania w Portalu bezpłatnych lub płatnych ogłoszeń. Zabrania się zamieszczania przez użytkowników Portalu w treści ogłoszeń adresów stron www. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń zawierających adresy stron www, modyfikacji treści takich ogłoszeń, a także zablokowania konta użytkownika, który dodał przedmiotowe ogłoszenie.

 9. Ogłoszenia winny być zamieszczane w odpowiednich rubrykach i kategoriach.

 10. W przypadku stwierdzenia faktu podania fałszywych danych kontaktowych Redakcja portalu zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia ogłoszenia i zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia.

 11. W serwisie zabrania się zamieszczania ogłoszeń sprzecznych z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym oraz dobrymi obyczajami, nagannymi moralnie, społecznie niewłaściwymi. Osoba zamieszczająca ogłoszenie naruszające prawo ponosi za nie odpowiedzialność karną i cywilną w myśl obowiązującego prawa.

 12. Redakcja portalu www.tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, ani za skutki związane z działaniem serwisu.

 13. Redakcja portalu www.tuJastrzebie.plzastrzega sobie prawo do modyfikacji i usuwania ogłoszeń nieodpłatnych bez podania przyczyn oraz w uzasadnionych przypadkach blokowania danego konta.

 14. Redakcja portalu www.tuJastrzebie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania na stronie www.tuJastrzebie.pl

 15. Reklamacje dotyczące zamieszczania ogłoszeń w serwisie ogłoszeniowym należy kierować na adres e-mail [email protected]. Przedmiotowa reklamacja winna zawierać dane wnoszącego reklamacje, dane konta Użytkownika oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 16. Niniejszy regulamin został zmieniony z dniem 19.09.2022r . Zmiany zostały opublikowane z dniem 19.09.2022r. poprzez zamieszczenie niniejszej, ujednoliconej wersji Regulaminu i obowiązuje w wersji powyżej od dnia 19.09.2022r

 17. Uzytkownik na możliwość doładowania swojego konta poprzez:
  1. Przelewy PayPro S.A.
  2. Bezpośredni przelew na konto.