zamknij

Biznes

JSW nie obawia się ograniczenia wydobycia metanu

Zgodnie z planowanym rozporządzeniem do ustawy o prawie geologicznym i górniczym dopuszczalność wydobycia metanu zostanie zmniejszona z 25 do 15 m3 na minutę. W praktyce będzie to oznaczać zmniejszenie wydobycia złóż, lecz nie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Reklama

Wszystko dlatego, że JSW po majowej katastrofie w KWK „Krupiński” spodziewała się zaostrzenia przepisów i podjęła działania służące odmetanowaniu kopalń. Dzięki temu uda się zrealizować planowane na 2012 r. wydobycia 13,3 mln ton węgla.

– Spół­ka, prze­wi­du­jąc za­ostrze­nie prze­pi­sów w za­kre­sie pro­fi­lak­ty­ki me­ta­no­wej, w dru­giej po­ło­wie 2011 r. pod­ję­ła dzia­ła­nia ma­ją­ce na ce­lu zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści od­me­ta­no­wa­nia po­przez wpro­wa­dze­nie tzw. od­me­ta­no­wa­nia wy­prze­dza­ją­ce­go – powiedział dla dziennika „Rzeczpospolita” An­to­ni Ja­ku­bów, za­stęp­ca dy­rek­to­ra biu­ra pro­duk­cji ds. za­gro­żeń na­tu­ral­nych.

 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej stosuje się też spe­cjal­ne sys­te­my prze­wie­trzeń, bo jej ko­pal­nie na­le­żą do naj­bar­dziej me­ta­no­wych w Pol­sce. – Dzia­ła­nia te po­win­ny za­pew­nić utrzy­ma­nie za­kła­da­nej wiel­ko­ści wy­do­by­cia – mó­wi dla „Rzeczpospolitej” Ja­ku­bów. – JSW pla­nu­je w przy­szłym ro­ku wy­do­by­cie ok. 13,3 mln ton, o 700 tys. ton wię­cej niż w 2011 r. Sza­cun­ki te wy­ni­ka­ją z oce­ny możli­wo­ści ścian, w któ­rych bę­dzie pro­wa­dzo­ne wy­do­by­cie – do­da­je.

 

W tym ro­ku JSW prze­zna­czy­ła na BHP po­nad 538 mln zł, w tym 128,5 mln zł na pro­fi­lak­ty­kę w za­kre­sie zwal­cza­nia za­gro­że­nia me­ta­no­we­go.– W przy­szłym ro­ku na­kła­dy bę­dą jesz­cze wyższe. In­we­sty­cje w bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków są ele­men­tem wie­lo­let­niej stra­te­gii, o do­raź­no­ści nie ma mo­wy – mó­wi Ja­ku­bów.

 

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (2):
  • ~stona 2011-12-22 17:39:10

    Nie rozumiem polityki naszego rządu - ciągłe ograniczanie, podatki i nie wiadomo co jeszcze. Ciekawe kiedy to wszystko przeminie...

    0 0
  • ~lewicowy 2011-12-22 17:53:59

    Prawda jest taka, że mamy jedyna alternatywę dla rządów Donalda Tuska - Janusza Palikota i jego Ruch. Szkoda, że nasze społeczeństwo jest mądre dopiero po szkodzie.

    0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuJastrzebie.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów?
Oddanych głosów: 447